وبگاه شخصی حسين شريفان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حسين
نام خانوادگي: شريفان
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي:
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: h_sharifan@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19218
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان